0172-263026
Algemene voorwaarden

Definities

 1. StudieHooft: StudieHooft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, Kamer van Koophandel nummer 75552167.

 2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie StudieHooft een overeenkomst sluit.

 3. Leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor één of meer diensten die StudieHooft aanbiedt.

Algemeen

 1. Onder schriftelijk wordt mede verstaan alle elektronische communicatie per e-mail, SMS of Whatsapp.

 2. Wanneer de Contractant en/of Leerling zich inschrijven voor één of meerdere van de diensten van StudieHooft aanvaarden de Contractant en Leerling de algemene voorwaarden. Als de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, dan is het de verantwoordelijkheid van de Contractant om de Leerling deze algemene voorwaarden na te laten leven.

 3. Alleen als er een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen StudieHooft en de contractant zijn afwijkingen van de algemene voorwaarden geldig.

 4. Wanneer de Contractant en/of Leerling schriftelijk aangeeft een kopie van de algemene voorwaarden te willen ontvangen dan zal StudieHooft deze aanleveren.

 5. Tenzij Contractant, Ouder en/of de Leerling hiertegen bezwaar maakt is het StudieHooft toegestaan de onderwijsgegevens van de Leerling van zijn/haar onderwijsinstelling in te zien. De Leerling verstrekt StudieHooft hiertoe de benodigde gegevens.

 6. Het is de Leerling verboden tijdens één van de diensten van StudieHooft alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, en/of onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen aanwezig te zijn, en/of zich (verbaal) agressief te gedragen tegenover andere leerlingen dan wel begeleiders. Bij overtreding van (één van) deze verboden is StudieHooft bevoegd de Leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door StudieHooft aangeboden dienst en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat StudieHooft verplicht is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) het verschuldigde tarief.

 7. StudieHooft behandelt en beveiligt de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in overeenstemming met de eisen die de AVG hieraan stelt. Alle bepalingen omtrent de privacy zijn opgenomen in onze privacyverklaring, Deze is terug te vinden op onze website.

 8. StudieHooft is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StudieHooft geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StudieHooft niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

Inschrijving en plaatsing

 1. Wanneer de Contractant en Leerling zich hebben ingeschreven voor één of meerdere diensten van StudieHooft, betekent dit dat de Contractant en Leerling akkoord gaan met de algemene voorwaarden van StudieHooft.

 2. De plaatsing van een Leerling voor een dienst van StudieHooft is definitief na ontvangst van de betaling aan StudieHooft van de Contractant.

 3. De Contractant is verplicht de juiste contactgegevens aan StudieHooft te verstrekken ten behoeve van het contract en de facturatie.

Annuleren of ruilen

 1. Huiswerkbegeleiding wordt elke schooldag aangeboden van 14:15 tot 18:30 uur. De Leerling kan elke schooldag onbeperkt aanwezig zijn gedurende de openingstijden. Er wordt niet gewerkt met shifts.

 2. Gemiste huiswerkbegeleidings-dagen door ziekte mogen worden ingehaald zolang er een maandelijks pakket wordt afgenomen. In geval van langdurige ziekte kan compensatie in overleg plaatsvinden.

 3. Het, om wat voor reden dan ook, niet afnemen van een huiswerkbegeleiding dag geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.

 4. Annuleren van een bijles of examentraining is alleen mogelijk wanneer de Leerling door ziekte niet aanwezig kan zijn en wanneer er 24 uur van te voren is afgezegd door de Contractant, anders wordt het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht.

 5. Als een bijles of examentraining afgezegd wordt vanwege verhindering van de begeleider, dan wordt dit niet in rekening gebracht; StudieHooft zal natuurlijk eerst alles in het werk stellen om een vervangende begeleider te vinden.

 6. Een verzoek tot verplaatsen van één of meer bijlessen, kan slechts worden gedaan tijdens een eerdere bijles, en kan alleen worden ingewilligd indien de begeleider op een nieuwe datum beschikbaar is.

Tarieven

 1. De tarieven voor huiswerkbegeleiding zijn maandelijkse tarieven. Alleen de zomervakantie wordt niet in rekening gebracht, alle andere vakanties wel.

 2. StudieHooft is gesloten gedurende alle schoolvakanties en feestdagen, hierbij worden de scholen in de omgeving van StudieHooft gevolgd. Het is mogelijk om in overleg hiervan af te wijken.

 3. In de maandtarieven zijn vakanties en/of andere dagen waarop de huiswerkbegeleiding gesloten is verrekend.

 4. Het is mogelijk dat er in de weken of weekenden rondom toetsweken extra huiswerkbegeleiding aangeboden wordt door StudieHooft. Hier wordt een nader te bepalen bedrag voor in rekening gebracht.

 5. Indien Leerling halverwege de maand start met huiswerkbegeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijk genoten huiswerkbegeleiding.

 6. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.

 7. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van Omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd, tenzij anders in de Overeenkomst is bepaald.

 8. StudieHooft is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

 9. Alle actuele tarieven staan op de website van StudieHooft vermeldt.

Betalingsvoorwaarden

 1. De diensten met een vaste dienstverlening frequentie worden maandelijks gefactureerd. Andere diensten waarvan de omvang pas achteraf vastgesteld kan worden worden maandelijks achteraf gefactureerd.

 2. Vooraf aan de desbetreffende maand worden de maandelijkse kosten van de huiswerkbegeleiding in rekening gebracht aan de Contractant. Dit betekent dat de Contractant aan het eind van de maand voor de huiswerkbegeleiding van de komende maand betaalt.

 3. Betaling van het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 7 dagen na factuurdatum.

 4. StudieHooft biedt geen restitutie van betalingen.

 5. Indien de Contractant de factuur niet betaald vóór de uiterlijke vervaldatum, dan behoudt StudieHooft zich het recht om de betreffende diensten op te schorten totdat StudieHooft het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal StudieHooft een betalingsherinnering verzenden waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt om alsnog binnen 7 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 7. De aan de betalingsherinnering verbonden (buitengerechtelijke) administratiekosten ten bedrage van € 15 zullen bij de tweede herinnering aan de Contractant in rekening gebracht worden.

 8. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van StudieHooft op de Contractant direct opeisbaar. Indien StudieHooft overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Contractant.

 9. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan StudieHooft kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Opzeggingstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging.

 2. Opzeggen van de huiswerkbegeleiding dient schriftelijk te geschieden. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de opzegtermijn gaat lopen per de eerste dag van de daaropvolgende maand. Het is dus niet mogelijk om halverwege de maand op te zeggen. Bijvoorbeeld: bij opzegging op 13 oktober zal er per 1 december opgezegd zijn. Bij opzegging van meerdere afgenomen Diensten, geldt de opzegtermijn van 1 maand ten aanzien van elke afgenomen Dienst afzonderlijk.

 3. De opzegtermijn van 1 maand is niet van toepassing bij het terugbrengen van het aantal dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maand.

 4. Wanneer StudieHooft zich genoodzaakt ziet om één of meerdere van de aangeboden diensten stop te zeggen, mag StudieHooft eenzijdig de beslissing maken om de overeenkomst per direct stop te zetten.

Aansprakelijkheid

 1. StudieHooft is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van zowel de Leerling, de Contractant als wel derden, alsmede letsel aan personen.

 2. StudieHooft zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren, maar dit biedt geen garantie voor het behalen van betere resultaten dan voordat de Leerling begeleiding genoot bij StudieHooft.

 3. De Leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (begeleiders van) StudieHooft ter bevordering van een goed verloop van de diensten. Tevens dient de Leerling de gedragsregels te respecteren welke (begeleiders van) StudieHooft nageleefd wenst te zien.

 4. De Leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.

 5. Het is noodzakelijk voor StudieHooft dat de Leerling medewerking verleent wat betreft het aanleveren van informatie en de inzet omtrent de begeleiding. Als de Leerling niet meewerkt of bewust gegevens achterhoudt/vervalst kan StudieHooft niet de juiste begeleiding bieden. StudieHooft is niet aansprakelijk voor de eventueel hieruit voortvloeiende tegenvallende resultaten.

 6. De Contractant is tegenover StudieHooft aansprakelijk voor alle schade die StudieHooft lijdt door toedoen van de Contractant of de Leerling. De Contractant vrijwaart StudieHooft daarnaast voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de diensten schade lijden en welke aan de Contractant of de Leerling toerekenbaar is.

 7. StudieHooft selecteert haar medewerkers met zorg, maar is niet aansprakelijk indien deze tekortschieten in hun taak of zorgvuldigheid. StudieHooft aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde diensten.

 8. De Leerling en de Contractant zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). StudieHooft is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.

Klachten

 1. Wanneer er een klacht is vanuit de Leerling en/of de Contractant, dient de Contractant binnen twee weken schriftelijk een klacht in te dienen. Dit kan via info@studiehooft.nl. In deze schriftelijke klacht dient er een duidelijke beschrijving te staan van de desbetreffende klacht.

 2. Als StudieHooft de klacht gegrond acht worden de werkzaamheden alsnog verricht indien dit mogelijk is. Wanneer dit niet mogelijk is dan zal StudieHooft slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door de Contractant betaalde bedrag waarvoor geen diensten meer geleverd kunnen worden.